Obchodní podmínky

Prodávající

Službu online nutriční a fitness coaching na webech www.martinsturc.cz a www.projectfit.cz poskytuje přímo Martin Šturc, Bulharská 924/26, Praha 10, IČ - 71909141, DIČ CZ8205170061 (Prodávající)

 
Kupující
Kupujícím je spotřebitel. Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.
 
1. Služba online nutriční a fitness coaching
Služba vám nabízí online nutriční a fitness coaching www.projectfit.cz.
Po zadání emailu na jakékoliv vstupní stránce bude uživateli zpřístupněn online obsah zdarma. 
Toto zpřístupnění je bezplatné a k ničemu vás nezavazuje.
Registrace do programů probíhá na základě žádosti klienta zakoupením kurzu a po obdržení první platby (celková platba nebo první splátka).
Po obdržení platby dostane zákazník přístup do placené sekce webu www.projectfit.cz , podpůrné skupiny, kde probíhá coaching.
Veškerá komunikace probíhá online přes e-mail, Facebook a Zoom.
Cena kurzu je uvedena na stránce patřící k příslušnému kurzu.
 
2. Reklamace služby
Pokud se rozhodnete z jakéhokoliv důvodu z programu odejít, členství v programu se ukončí ke konci nejbližšího zaplaceného období a nebude možné v něm již dále pokračovat.
V případě ukončení členství v programu po vypršení zákonné lhůty ze strany klienta, zaniká klientovi nárok na vrácení peněz.
 
3. Způsob platby
Bezhotovostně, převodem na bankovní účet prodávajícího a pomocí kreditní karty.
 
4. Dodání služby
Služba je dodávána elektronicky, každý den od udělení přístupů do aplikací po dobu trvání spolupráce.
 
5. Ochrana duševního vlastnictví
Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak. Kupující nesmí upravovat, kopírovat, distribuovat, předávat, zobrazovat, provádět, reprodukovat, publikovat, licencovat, převádět nebo prodávat jakékoli Informace, produkty nebo služby získané na základě smlouvy s Prodávajícím ani z nich vytvářet odvozená díla. Kupující není oprávněn využívat Informace k jakýmkoli účelům odporujícím zákonům nebo těmto Obchodním podmínkám. Kupující nesmí využívat Informací k vlastnímu obohacení či komerčním účelům bez předchozího písemného svolení Prodávajícího.
 
6. Ochrana zdraví
Kupující je povinen se před zahájením užívání Informací poradit se svým lékařem o vhodnosti tréninkového plánu a změny svého jídelníčku. 
Kupující bere na vědomí, že Informace, jež jsou předmětem této smlouvy, mají pouze doporučující charakter a Prodávající nenese odpovědnost za škody na zdraví, které by vznikly v důsledku jejich aplikace. 
Informace jsou určeny výhradně pro Kupujícího, nikoliv pro třetí osobu. Kupující je povinen zejména přizpůsobit cvičení svým tělesným a zdravotním dispozicím, své aktuální fyzické kondici a podmínkám pro cvičení. 
Návody a doporučení jsou určeny výhradně zdravým osobám. Osoby se zdravotními komplikacemi smí tato doporučení používat pouze s výslovným souhlasem lékaře. 
Pokud by Kupující při provádění doporučených cvičení pocítil bolest, je povinen provádění jakéhokoliv cvičení okamžitě zanechat, ihned vyhledat lékařskou pomoc a skutečnost, že k bolestem došlo písemně ještě tentýž den oznámit Prodávajícímu. 
V provádění jakýchkoliv cviků nesmí Kupující pokračovat, dokud se s Prodávajícím nedohodne na dalším postupu. 
Kupující je rovněž povinen písemně ohlásit neprodleně Prodávajícímu jakékoliv změny ve svém zdravotním či tělesném stavu a je povinen cvičení přerušit do doby, než se s Prodávajícím dohodne na dalším postupu.
 
7. Informace o zpracování osobních údajů
V případě zpracování osobních údajů, které je založeno na souhlasu subjektů údajů pro účely zasílání obchodních sdělení a pro účely jiných aktivit přímého marketingu internetového obchodníka.
 
7.1. Totožnost a kontaktní údaje správce
‍Správcem Vašich osobních údajů je podnikatel Martin Šturc se sídlem Bulharská 924/26, Praha - Vršovice. 101 00, identifikační číslo: 71909141 , (dále jen „správce“).
Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Martin Šturc, Bulharská 924/26, Praha 10, 10100, adresa elektronické pošty [email protected]
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 
7.2. Zákonný důvod zpracování osobních údajů
‍Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).
 
7.3. Účel zpracování osobních údajů
‍Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě.Vaše osobní údaje mohou být také využity pro účely remarketingu a ke hromadnému zpracování za účelem profilace pro vytvoření podobných publik, tzv. "lookalike" publik.Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení .
 
7.4. Doba uložení osobních údajů
‍Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, je 10 let.
 
7.5. Další příjemce osobních údajů
‍Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou osoby zajišťující marketingové služby pro správce. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
 
‍Práva subjektu údajů
‍Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů. Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu.
Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy. Máte kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.
 
8. Spory ze smlouvy
Veškeré spory z kupních smluv, uzavřených s Prodávajícím, při kterých kupující vysloví souhlas s Těmito Obchodními podmínkami, se řídí právním řádem České Republiky a k rozhodování o nich jsou příslušné soudy v České Republice.
 
9. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne
1. 1. 2020